Obchodní podmínky společnosti BAXA servis s.r.o., se sídlem Slovenského národního povstání 2652/22, Most 434 01, IČO: 07856920, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn.: C 43114, pro uzavření smlouvy prostřednictvím webového rozhraní umístěného na adrese www.baxa.tv (dále jen „OP“)

Preambule

Tyto OP upravují vztahy vzniklé v souvislosti s koupi zboží nebo poskytováním služeb poskytovaných společností BAXA servis s.r.o., se sídlem Slovenského národního povstání 2652/22, Most 434 01, IČO: 07856920, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn.: C 43114, e-mail: info@baxa.tv, tel.: + 420 734 221 600; + 420 476 107 396 (dále jen „Dodavatel“) jejím odběratelům (dále jen „Zákazník“).

Tyto OP Dodavatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a třetí osobou prostřednictvím objednávkového formuláře, e-mailu nebo webové stránky na adrese www.baxa.tv (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím formuláře webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

Tyto OP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi každou fyzickou osobou, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Dodavatelem, který je podnikatelem (dále jen „Zákazník – spotřebitel“).

Na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít smlouvu s Dodavatelem, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb nebo zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Zákazník – podnikatel“), se uplatní pouze ta ustanovení, kde je to výslovně uvedeno a dále čl. 14 OP.

Tyto OP se obdobně použijí i při objednávce prostřednictvím jiného prostředku komunikace na dálku (např. e-mail) (podpůrně § 1820, § 1824 a násl. a § 2079 a násl. Občanského zákoníku) a s určitými obměnami i při objednávce osobně na prodejně či mimo prodejní prostory Dodavatele (vyplnění objednávky či objednávkového formuláře či rovnou objednání služby či koupě zboží na místě), zejména popisem objednávky, vyplněním listinného objednávkového formuláře apod., není-li stanoveno jinak.

Uzavře-li smlouvu Zákazník – spotřebitel, řídí se vztahy neupravené OP občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Uzavře-li smlouvu Zákazník – podnikatel, řídí se vztahy neupravené OP Občanským zákoníkem. Na vztah mezi Dodavatelem a Zákazníkem – podnikatelem nebudou aplikována ustanovení těchto OP, u nichž je uvedeno nebo je z kontextu zřejmé, že jsou určena pouze vztahům se Zákazníky – spotřebiteli.

Není-li uvedeno jinak, Zákazníkem se rozumí jakýkoliv Zákazník, a to jak Zákazník – spotřebitel, tak Zákazník – podnikatel.

Tyto OP jsou závazné pro veškeré obchodní vztahy mezi Dodavatelem a Zákazníkem vzniklými na základě objednávek Zákazníka potvrzených Dodavatelem. V případě rozporu mezi zněním OP a zněním smlouvy o poskytování služeb, kupní smlouvy nebo jiné inominátní smlouvy, mají přednost ustanovení jednotlivých smluv. Jakékoliv obchodní podmínky Zákazníka, jež mohou být uvedeny na jakékoliv objednávce Zákazníka, nejsou právně platné a účinné, ledaže k nim dal Dodavatel explicitní předchozí písemný souhlas.

Službami se pro účely těchto OP rozumí jakékoliv služby poskytnuté Dodavatelem jeho Zákazníkům uvedené v Dodavatelem potvrzené objednávce Zákazníka, smlouvě o poskytování služeb nebo na faktuře, zejména se pak jedná o poskytování služeb, provádění úprav, rozšiřování a konfigurace anténní, satelitní a monitorovací techniky, TV přijímačů, kamerových, přístupových, docházkových a bezpečnostních systémů dle požadavků Zákazníka (dále jen „Služby“).

Zbožím se pro účely těchto OP rozumí jakékoliv zboží dodané Dodavatelem na základě objednávky Zákazníka (dále jen „Zboží“).

V případě, kdy je kupujícím Zákazník – spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit (s výjimkou případů uvedených v § 1837 občanského zákoníku, resp. odst. 8.3 těchto OP) i bez udání důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, nebo v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, a v případě smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, ode dne uzavření smlouvy. Zákazník – spotřebitel musí o svém odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě informovat Dodavatele, a to v písemné podobě na adresu sídla Dodavatele nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu odstoupeni@baxa.tv. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Zákazník – spotřebitel může (ale nemusí) využít formulář pro odstoupení od smlouvy obsažený v příloze č. 1 těchto OP.

Definice pojmů

Není-li dále uvedeno jinak, mají výrazy uvedené v těchto OP následující význam:

Cenová nabídka – cenová nabídka Služeb zaslaná Dodavatelem Zákazníkovi anebo platný ceník Dodavatele uveřejněný na webových stránkách Dodavatele;

Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

Objednávka – návrh Zákazníka učiněný ve smyslu ust. § 1731 a násl. Občanského zákoníku za účelem uzavření smlouvy s konkrétním předmětem plnění prostřednictvím Objednávkového formuláře, prostřednictvím e-mailu, přičemž je tato předem stanoveným způsobem doručena Dodavateli, a nebo objednání služby či koupě Zboží na místě;

Objednávkový formulář – formulář, jehož prostřednictvím Zákazník činí návrh, jenž je základem pro Objednávku, který je uveden na webových stránkách Dodavatele www.baxa.tv;

Smlouva – smlouva o poskytnutí/poskytování služeb nebo kupní smlouva či případně jiná inominátní smlouva uzavřená mezi Dodavatelem a Zákazníkem v písemné podobě nebo prostřednictvím elektronických prostředků. Hovoří-li se v těchto OP o smlouvě, je tím myšlen též závazkový právní vztah Dodavatele a Zákazníka vzniklý na základě Dodavatelem potvrzené objednávky. Tím není dotčeno ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku;

Zákazník – uživatel Služeb a Zboží Dodavatele.

Účet uživatele

Na základě registrace Zákazníka provedené na webové stránce může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět objednávání Zboží a Služeb poskytovaných Dodavatelem (dále jen „uživatelský účet“).

Při registraci na webové stránce a při objednávání Zboží či Služeb je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání Zboží a Služeb jsou Dodavatelem považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Dodavatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Zákazníka.

Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, a/nebo v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti plynoucí z jakékoli uzavřené smlouvy a/nebo povinnosti stanovené těmito OP.

Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Dodavatele či třetích osob.

Uzavření smlouvy

Veškerá nabídka Služeb a příp. Zboží zveřejněná na webových stránkách je pouze informativního charakteru a Dodavatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto Zboží nebo Služby. Použití ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku je z tohoto důvodu vyloučeno.

Zákazník je oprávněn objednávat jednotlivé Služby a Zboží prostřednictvím webového rozhraní, objednávkového formuláře zveřejněného na webových stránkách Dodavatele www.baxa.tv nebo na základě objednávky, která bude zaslána prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Dodavatele servis@baxa.tv. Potvrzení Objednávky Dodavatelem bude učiněno prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Zákazníka.

Objednávka může být Zákazníkem dále učiněna akceptací individuální nabídky Dodavatele prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Dodavatele. E-mailová objednávka Zákazníka musí být odeslána na platnou e-mailovou adresu Dodavatele servis@baxa.tv. Potvrzení Objednávky Dodavatelem bude učiněno rovněž prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Zákazníka.

Odesláním Objednávky souhlasí Zákazník s těmito OP a závazně objednává předmět Objednávky. Objednávka Zákazníka je návrhem na uzavření smlouvy.

Smlouva je uzavřena v okamžiku odeslání potvrzení Objednávky Zákazníkovi Dodavatelem prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Zákazníka. Tím není dotčeno ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. Smlouva je dále uzavřena akceptací individuální nabídky Dodavatele Zákazníkem prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Dodavatele.

Cena a platební podmínky

Veškeré ceny jsou sjednány dohodou mezi Dodavatelem a Zákazníkem. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, sjednávají smluvní strany cenu bez DPH za příslušné plnění, uvedenou v Objednávkovém formuláři nebo Cenové nabídce Dodavatele za Služby či Zboží. K cenám dle Objednávkového formuláře nebo dle Cenové nabídky bude připočítána cena za Zboží a spotřební materiál použitý při poskytování Služeb spolu s DPH v zákonné výši. Cena rovněž nezahrnuje vedlejší náklady spojené s předmětem plnění (např. dopravu), nebylo-li smlouvou stanoveno jinak.

Společně s cenou Zboží je Zákazník povinen zaplatit Dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s balením a dodáním Zboží.

V případě, kdy z důvodů spočívajících převážně na straně Zákazníka dojde ke zmaření (i) poskytnutí Služby dle Objednávky Zákazníka, a to zejména proto, že se Zákazník nedostaví ve sjednaný čas na místo určené dle Objednávky a/nebo nezajistí splnění této své povinnosti prostřednictvím třetí osoby a/nebo případně jinak neposkytne Dodavateli součinnost potřebnou k poskytnutí Služby Dodavatelem, je Dodavatel oprávněn Zákazníkovi účtovat poplatek ve výši 650,00 Kč („Poplatek za neposkytnutí součinnosti“).

Cena je splatná bez zbytečného odkladu po provedení Služby nebo dodání Zboží Zákazníkovi Dodavatelem či dopravcem. Dodavatel vystaví Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Uhrazením ceny se rozumí uhrazení fakturované částky (ceny a vedlejších nákladů spojených s předmětem plnění) v hotovosti Dodavateli.

V případě prodlení Zákazníka – podnikatele se zaplacením ceny je Dodavatel oprávněn požadovat zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Ujednání o úroku z prodlení nemá vliv na právo na náhradu újmy vzniklé nesplněním úrokem z prodlení utvrzené povinnosti. Dodavatel se Zákazníkem – podnikatelem souhlasně prohlašují, že takto sjednaný úrok z prodlení je přiměřený s ohledem k hodnotě a významu zajišťované povinnosti a s ohledem na sjednané platební podmínky.

Dodavatel je oprávněn jednostranně pozastavit poskytování Služeb v případě, že Zákazník – podnikatel bude v prodlení s úhradou jakékoliv dlužné částky vůči Dodavateli déle než 10 dnů po lhůtě splatnosti. Dodavatel je povinen plnění pozastavených Služeb opětovně zahájit nejpozději do 10 pracovních dní ode dne úhrady celé dlužné částky Zákazníkem – podnikatelem, nedohodnou-li se jinak.

Dodání Služeb a Zboží

Dodavatel poskytne Zákazníkovi Službu v místě označeném Zákazníkem v Objednávkovém formuláři nebo v e-mailové Objednávce. Za řádné dodání Služby se považuje podepsaný instalační nebo servisní protokol či dodací list.

Je-li Dodavatel podle smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Zákazníkem v objednávce, resp. kupní smlouvě, je Zákazník povinen poskytnout veškerou součinnost potřebnou k dodání Zboží na Zákazníkem určené místo. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než jím bylo původně uvedeno v Objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

Dodací lhůta uvedená na webových stránkách má pouze informativní charakter jako předpokládaná dodací lhůta za bezproblémového běhu událostí. Dodavatel se pokusí přijmout vhodná opatření za účelem, aby skutečná dodací lhůta výrazněji nepřekročila dodací lhůtu uváděnou na webových stránkách.

Při převzetí Zboží od dopravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od dopravce převzít.

V případě, že Zákazník – spotřebitel odmítne objednané Zboží od dopravce převzít a smlouva do doby doručení Zboží Zákazníkovi – spotřebiteli nezanikla v důsledku oprávněného odstoupení Zákazníka – spotřebitele od smlouvy, je Dodavatel oprávněn od příslušné smlouvy odstoupit a požadovat po Zákazníkovi – spotřebiteli náklady na dopravu Zboží k Zákazníkovi – spotřebiteli a zpět. Právo Dodavatele na svépomocný prodej dle ustanovení § 2126 a násl. občanského zákoníku tím není dotčeno.

V případě, že Zákazník – podnikatel odmítne objednané Zboží od dopravce převzít, je Dodavatel oprávněn od příslušné smlouvy odstoupit a požadovat po Zákazníkovi – podnikateli náklady na dopravu Zboží k Zákazníkovi – podnikateli a zpět.

V případě, že je způsob dopravy Zboží smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka nad rámec způsobů dopravy běžně nabízených Dodavatelem, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k prodávanému Zboží, tzn. že se Zákazník stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka ve všech případech převzetím Zboží Zákazníkem. Dodavatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení Zboží z jakéhokoli důvodu.

Práva a povinnosti Dodavatele při poskytování Služeb

Dodavatel je oprávněn poskytovat Služby prostřednictvím subdodavatelů i bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka.

Dodavatel neručí za bezpečnost dat a neodpovídá za závady, které prokazatelně nevzniknou jeho zásahem nebo které vzniknou v důsledku neposkytnutí informací ze strany Zákazníka nutných pro řádné plnění a poskytování Služeb.

Dodavatel neodpovídá za obsah a charakter dat a podkladů předaných k poskytování Služeb Zákazníkem.

Poučení Zákazníků – spotřebitelů o právu odstoupit od smlouvy (toto se nevztahuje na Zákazníky – podnikatele)

Zákazník – spotřebitel svá práva z uzavřené smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u Dodavatele. 

Zákazník – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží. 

Zákazník – spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy: 

o poskytování Služeb, jestliže byly plněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Zákazníkovi – spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

o dodávce Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka – spotřebitele nebo pro jeho osobu,

o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím,

o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Zákazníkem – spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Zákazník – spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Dodavatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Zákazníka – spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil Zákazníkovi – spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.3. OP či o jiný případ, kdy nelze dle platných ustanovení všeobecně závazných právních předpisů od smlouvy odstoupit, má Zákazník – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě a způsobem uvedeným v čl. 1.10. OP.

Zákazník – spotřebitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případech uvedených v čl. 8. a 9. OP. 

Odstoupí-li Zákazník – spotřebitel bez uvedení důvodu od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování Služeb a Dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti Zákazníka – spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Zákazník – spotřebitel Dodavateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy (zejména náklady spojené s předmětem plnění smlouvy jako Poplatek za neposkytnutí součinnosti pokud došlo k započetí poskytování Služby a další náklady). Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Zákazník – spotřebitel Dodavateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění. 

Pokud se Dodavatel výslovně nezaváže k převzetí nákladů s navrácením Zboží, nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Zákazník – spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a to i v situaci, kdy Zboží může být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.4. OP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží dodané Zákazníkovi – spotřebiteli na základě této kupní smlouvy jím musí být Dodavateli vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, a to buď předáním na adrese sídla Dodavatele nebo zasláním na poštovní adresu sídla Dodavatele. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zákazník – spotřebitel odešle Zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Pokud Zákazník – spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Dodavateli došlo oznámení Zákazníka – spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky přijaté od Zákazníka – spotřebitele, včetně nákladů na dodání. Jestliže Zákazník – spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání zboží, který Dodavatel nabízí, vrátí Dodavatel Zákazník – spotřebitel náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu standardního dodání zboží. Vrácení peněžních prostředků přijatých od Zákazníka – spotřebitele Dodavatel provede bezhotovostním převodem na bankovní účet Zákazníka – spotřebitele, z něhož byly peněžní prostředky Dodavateli poukázány, případně na jiný bankovní účet, pokud to Zákazník – spotřebitel bude výslovně požadovat. Odstoupí-li Zákazník – spotřebitel od kupní smlouvy, Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi – spotřebiteli dříve, než mu Zákazník – spotřebitel Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Dodavateli odeslal, podle toho, co nastane dříve.

Zákazník – spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Zboží, pokud s ním nakládal jiným způsobem, než jaký byl nutný k tomu, aby se seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. 

Dodavatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání Zboží Zákazníkovi – spotřebiteli, a to až do okamžiku jeho dodání Zákazníkovi – spotřebiteli, z následujících důvodů:

Dodavatel toto Zboží není schopen opatřit od svého dodavatele ve lhůtě dohodnuté s Zákazníkem – spotřebitelem pro dodání Zboží, nebo Dodavatelem navržené, jinak ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, nebo

Dodavatel v této lhůtě Zboží není z objektivně daných důvodů schopen doručit Zákazníkovi – spotřebiteli, nebo

výroba tohoto Zboží byla již ukončena, nebo

dojde k navýšení nákladů na dodání Zboží pro Dodavatele nad úroveň ceny dle kupní smlouvy, anebo

Zákazník – spotřebitel porušil kupní smlouvu či porušil jinou smlouvu uzavřenou s Dodavatelem, zejména měl-li nebo má-li Zákazník – spotřebitel vůči Dodavateli dluh po splatnosti.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí Služby Zákazníkovi – spotřebiteli, a to až do okamžiku jejího úplného poskytnutí, z následujících důvodů:

Dodavatel není z objektivně daných důvodů schopen předmětnou Službu za sjednaných podmínek poskytnout ve lhůtě dohodnuté se Zákazníkem – spotřebitelem pro poskytnutí Služby, nebo Dodavatelem navržené, jinak ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo

dojde k navýšení nákladů na poskytnutí Služby pro Dodavatele nad úroveň ceny dle kupní smlouvy, anebo

Zákazník – spotřebitel porušil kupní smlouvu či porušil jinou smlouvu uzavřenou s Dodavatelem, zejména měl-li nebo má-li Zákazník – spotřebitel vůči Dodavateli dluh po splatnosti.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se Zákazníkem – podnikatelem, a to až do okamžiku dodání Zboží nebo plného poskytnutí Služby, i bez uvedení důvodu, vždy však v případě zhoršení podmínek dodání Zboží nebo poskytnutí Služby Zákazníkovi – podnikatei, anebo v případě porušení jakékoliv smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Zákazníkem – podnikatelem ze strany Zákazníka – podnikatele.

Dodavatel odstoupení od smlouvy zašle Zákazníkovi v elektronické podobě na e-mailovou adresu Zákazníka nebo písemně na poštovní adresu Zákazníka. Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, vrátí Zákazníkovi na bankovní účet Zákazníka, z něhož byly peněžní prostředky Dodavateli poukázány, případně na jiný bankovní účet určený výslovně Zákazníkem, všechny peněžní prostředky, které od něj obdržel s výjimkou Poplatku za neposkytnutí součinnosti a peněžní částky úměrné rozsahu již poskytnuté Služby, a to v porovnání s celkovým rozsahem Služby sjednaným ve smlouvě.

Poučení Zákazníků – spotřebitelů o právech z vadného plnění, právech ze záruky a uplatňovaní těchto práv (toto se nevztahuje na Zákazníky – podnikatele)

Dodavatel je povinen dodat Zboží či Službu ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Dodavatel v jakosti střední, a jde-li o kupní smlouvu, v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

Zákazník – spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo kterou sám způsobil. To neplatí, ujistil-li ho Dodavatel výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. 

Dodavatel odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Projeví-li se vada u kupovaného Zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Toto právo se nevztahuje na Zboží zakoupené Zákazníkem – podnikatelem.

Není-li záruka ujednána ve smlouvě, může ji Dodavatel převzít prohlášením v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti věci na obalu. Platí vždy delší záruční doba. Za poskytnutí záruky se považuje i uvedení doby použitelnosti koupené věci na samotné věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě. 

Zákazník – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u koupeného spotřebního Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Zákazník – spotřebitel však není oprávněn uplatňovat právo z vady koupené věci v případě vad, pro které byla ujednána nižší cena, vad odpovídajícím obvyklému opotřebení ani vad, u kterých to vyplývá z povahy samotné věci. 

Záruční doba běží od dodání plnění Zákazníkovi – spotřebiteli. Bylo-li Zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od doručení věci do místa určení. Má-li Zboží uvést do provozu někdo jiný než Dodavatel, běží záruční doba až ode dne uvedení Zboží do provozu, pokud Zákazník – spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí Zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Zákazník – spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka – spotřebitele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Dodavatel. 

Požádá-li o to Zákazník – spotřebitel, potvrdí mu u kupní smlouvy Dodavatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. 

Jakmile Zákazník – spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Dodavateli a předmět plnění Dodavateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej Zákazník – spotřebitel po upozornění Dodavatele bez prodlení prodat. 

Dodavatel je povinen vydat Zákazníkovi – spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník – spotřebitel požaduje. Dodavatel zároveň informuje Zákazníka – spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

Je-li vada odstranitelná, může se Zákazník – spotřebitel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Uživatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. 

Nemá-li podle kupní smlouvy či smlouvy o dílo plnění Dodavatele náležité vlastnosti, může Zákazník – spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Zákazník – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Zákazník – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník – spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi – spotřebiteli způsobilo značné obtíže. U smlouvy o dílo nelze požadovat provedení nového díla, jestliže předmět díla nelze vrátit nebo předat Dodavateli. 

V případě právní vady plnění Dodavatele (nepřichází-li v úvahu nároky dle předchozích odstavců) je Zákazník – spotřebitel zpravidla oprávněn od smlouvy odstoupit. 

Práva z odpovědnosti za vady, které mělo Zboží při jeho dodání, a za vady, které se vyskytly v záruční době, je Zákazník – spotřebitel povinen uplatnit vždy bez zbytečného odkladu. 

Poučení Zákazníků – spotřebitelů o právech při koupi použité věci (toto se nevztahuje na Zákazníky – podnikatele)

Dodavatel odpovídá Zákazníkovi – spotřebiteli za právní vadu, jakož i za faktickou vadu použité věci v případě, kdy lze hovořit o vadě vzhledem ke stáří věci, míře jejího předchozího používání a opotřebení. 

Projeví-li se na věci vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

Zákazník – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u použité věci v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, vyjma vad, pro které byla ujednána nižší cena, vyjma vad odpovídajícím obvyklému opotřebení, vyjma vad, které měla věc při jejím převzetí, byť se vady projeví až později, pokud takové vady odpovídají míře používání nebo opotřebení věci v době jeho převzetí Zákazníkem – spotřebitelem a vyjma vad, u kterých to vyplývá z povahy samotné věci. 

V případě vady věci, z níž je Dodavatel zavázán, může Zákazník – spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny. Jestliže by byl nárok Zákazníka – spotřebitele vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se však vada týká pouze součásti věci, může Zákazník – spotřebitel požadovat výměnu součásti; není-li možná výměna součásti, může Zákazník – spotřebitel odstoupit od smlouvy. Právo na přiměřenou slevu nebo výměnu součásti má Zákazník – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Zákazník – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže vyměnit součást věci nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi – spotřebiteli způsobilo značné obtíže. 

V případě právní vady věci (nepřichází-li v úvahu nároky dle předchozího odstavce) je Zákazník – spotřebitel zpravidla oprávněn od smlouvy odstoupit. 

Požádá-li o to Zákazník – spotřebitel, potvrdí mu u kupní smlouvy Dodavatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. 

Zákazník – spotřebitel uplatní své právo z vadného plnění vždy bez zbytečného odkladu, přičemž Dodavatel je povinen vydat Zákazníkovi – spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník – spotřebitel požaduje. Dodavatel zároveň informuje Zákazníka – spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Práva a povinnosti Zákazníka

Zákazník je povinen poskytovat Dodavateli veškerou možnou součinnost. Zákazník je povinen poskytnout maximální možnou součinnost nejpozději do 10 dnů ode dne odeslání výzvy Dodavatele k poskytnutí součinnosti. Neposkytnutí součinnosti Zákazníkem vylučuje vznik odpovědnosti Dodavatele za vzniklou újmu. O dobu, po kterou Zákazník neposkytl Dodavateli veškerou potřebou součinnost, se prodlužuje termín poskytnutí/splnění Služeb.

Zákazník se zavazuje poskytovat Dodavateli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému poskytování Služeb doručování Zboží Dodavatelem. V případě změny podstatných okolností, které mohou mít vliv na plnění smlouvy, je povinen informovat o takové změně Dodavatele nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne provedení změny či změny okolností.

Zákazník je povinen po poskytnutí Služby Dodavatelem neprodleně zkontrolovat poskytnuté plnění Dodavatelem a vytknout Dodavateli případné vady. V případě, že Zákazník oprávněně nevytkne vady poskytované Služby nejpozději ve lhůtě uvedené ve větě první, má se za to, že Služba byla poskytnuta řádně dle Objednávky, resp. dle Smlouvy a bez vad, a Dodavateli vzniká nárok na úhradu ceny poskytnutých Služeb a na vystavení odpovídající faktury.

Zákazník – podnikatel má právo uplatnit práva z vadného plnění v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Reklamace poskytnutých Služeb a Zboží

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci poskytnutých Služeb a Zboží písemně na e-mailovou adresu Dodavatele reklamace@baxa.tv. Reklamace musí být uplatněna v zákonné lhůtě.

Písemná reklamace musí obsahovat:

identifikační údaje Zákazníka (firma/jméno, příjmení, IČO/datum narození, trvalý pobyt/sídlo),

přesný popis reklamované vady Služby či Zboží.

Termín odstranění reklamované vady bude stanoven dohodou smluvních stran, nejpozději však bude vada odstraněna do 30 dní ode dne obdržení reklamace.

V případě Zákazníka – podnikatele se Dodavatel vyjádří do 60 dnů od obdržení reklamovaného Zboží či Služeb. V případě, že bude reklamace Zákazníka – podnikatele uznána jako oprávněná, vyřídí Dodavatel reklamaci do 60 dnů od převzetí Zboží, nedohodnou-li se strany v daném případě jinak. V případě, že Dodavatel nebude mít k dispozici veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace Zákazníka – podnikatele, tyto lhůty se prodlužují o takto vzniklé prodlení.

Předmětem reklamace se stává pouze ta část Zboží, kterou Zákazník – podnikatel doručil Dodavateli k reklamaci. Pokud Zákazník – podnikatel předal Dodavateli zpět pouze část jemu dodaného Zboží, bude nepředaná část Zboží považována za dodanou v bezvadném stavu, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Do lhůty pro odstranění vady se nezapočítává doba, po kterou Dodavatel nemohl řešit reklamaci v důsledku vyšší moci.

Nebude-li možné prokázat, že reklamovaná vada byla způsobena Dodavatelem, bude Zákazníkovi účtována činnost Dodavatele spojená se zjišťováním příčiny, ověřováním nebo odstraňováním vady uváděné Zákazníkem dle ceníku Dodavatele platného v době uplatnění reklamace.

Ochrana osobních údajů 

Zpracování osobních údajů podle tohoto článku bude prováděno výhradně za účelem plnění povinností Dodavatele vyplývajících ze smlouvy a těchto OP a v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o zpracování osobních údajů.

Dodavatel zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Informace o zpracování osobních údajů při jsou dostupné na webové stránce Dodavatele na www.baxa.tv.

Informace o zpracování cookies na stránkách Dodavatele jsou dostupné na webové stránce Dodavatele na www.baxa.tv.

Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích a informacích, které při výkonu činností zjistil, je povinen je chránit před zneužitím, nesdělovat je třetím osobám a nepořizovat z nich jakékoliv kopie a záznamy, nevyužívat je pro své ostatní obchodní aktivity s výjimkami stanovenými právními předpisy. 

Speciální ustanovení pro Zákazníky – podnikatele

Tyto OP se na Zákazníka – podnikatele nevztahují. Na smluvní vztah Zákazníka – podnikatele s Dodavatelem se uplatní příslušná ustanovení těchto OP, u kterých je to výslovně zmíněno, dále Občanský zákoník a následující ustanovení tohoto článku OP.

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění může být stanovena pro Zákazníka – podnikatele odlišně. Tato lhůta může být uvedena a jasně označena u daného produktu, pokud tomu tak není, je tato lhůta 12 měsíců.

Zákazník – podnikatel nemá právo na odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím sítě internetu tak, jako toto právo náleží Zákazníkovi – spotřebiteli.

Pokud Zákazník – podnikatel zjistí poškození Zboží, jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, daňovým dokladem nebo fakturou a skutečně dodaným Zbožím (zejména v množství, jakosti a provedení), je povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit Dodavateli.

K zákonnému odstoupení od smlouvy Zákazníkem – podnikatelem nedojde, jestliže Zákazník – podnikatel nemůže vrátit Zboží ve stavu, v jakém jej obdržel, s výjimkou případu, kdy nemožnost vrácení Zboží ve stavu, v jakém jej obdržel, není způsobena jednáním nebo opomenutím Zákazníka – podnikatele.

Pokud došlo ke snížení hodnoty vráceného Zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování Zboží), je Zákazník – podnikatel povinen poskytnout Dodavateli náhradu do výše, v níž měl z uvedeného použití Zboží prospěch. Dodavatel je v tomto případě oprávněn započíst hodnotu opotřebení či spotřebování Zboží vůči nároku Zákazníka – podnikatele na vrácení kupní ceny. Cena Zboží je pak Zákazníkovi – podnikateli vyplacena v částce snížené o hodnotu opotřebení či spotřebování Zboží.

Vyšší moc

Dodavatel není odpovědný za jakékoliv nesplnění svých povinností ze smlouvy, prokáže-li, že toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a jež jí bránila ve splnění povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Dodavatel tuto překážku nebo její následky mohl odvrátit nebo překonat, a dále, v době vzniku závazku nemohl tuto překážku reálně předvídat.

Vyšší mocí se pro účely těchto OP, splňují-li předpoklady uvedené v předchozím odstavci, rozumí zejména přírodní katastrofy, povodně, požáry, zemětřesení, jiné atmosférické jevy značného rozsahu, válka, občanské nepokoje, vzpoury, rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy, nepředvídatelné přerušení či výpadky internetového připojení nezaviněné Dodavatelem a přerušení či výpadky fungování Software.

Závěrečná ustanovení 

Podmínky a vztahy uvedené v těchto OP se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Zákazník uděluje Dodavateli souhlas v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů se zpracováním osobních údajů za účelem zařazení do databáze zákazníků Dodavatele. Takto poskytnuté údaje nebudou zpracovány prostřednictvím třetích osob. Tento souhlas zákazník poskytuje dobrovolně na dobu neurčitou nebo do odvolání.

Zákazník přijetím těchto OP dává Dodavateli souhlas k zasílání obchodních sdělení na adresu sídla Zákazníka, jakož i na veškeré jeho elektronické adresy až do okamžiku, kdy Zákazník svůj souhlas prokazatelně odvolá.

Je-li některé ustanovení smlouvy nebo OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, použije se namísto neplatných ustanovení takové ustanovení smlouvy nebo OP, jehož smysl a účel se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení, samotné smlouvy ani OP.

Oznámení týkající se vztahů Dodavatele a Zákazníka, zejména týkající odstoupení od smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé smluvní strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného Zákazníkem – spotřebitelem, kdy je 14denní lhůta pro odstoupení splněna, pokud je oznámení o odstoupení od smlouvy Zákazníkem – spotřebitelem v této lhůtě odesláno.

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

Smluvní strany mohou zejména faktury, dodací listy, servisní nebo instalační protokoly a jinou běžnou korespondenci, vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Objednávkovém formuláři či uvedenou Zákazníkem v Objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Dodavatele.

Pokud vztah založený na základě smlouvy obsahuje přeshraniční prvek, pak se Dodavatel a Zákazník, dohodli že smlouva a veškeré vztahy se od ní odvíjející řídí českým právem, s vyloučením všech kolizních norem. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka – spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou smluvních stran v písemné podobě. Měnit smlouvu přitom lze pouze formou písemných, číslovaných, datovaných a řádně podepsaných dodatků ke smlouvě.

Kontaktní údaje Dodavatele: BAXA servis s.r.o., se sídlem Slovenského národního povstání 2652/22, Most 434 01, IČO: 07856920, e-mail: info@baxa.tv, tel.: + 420 734 221 600; + 420 476 107 396.

Případné spory vzniklé mezi Dodavatelem a Zákazníkem – spotřebitelem je možné řešit mimosoudní cestou. V takovém případě může se Zákazník – spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci nebo spor řešit on-line prostřednictvím ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

Smluvní strany se dohodly, že v případě projednání jakýchkoli sporů mezi Zákazníkem a Dodavatelem je dána pravomoc soudům České republiky. V případě, že se Zákazník domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svojí stížností na Dodavatele prostřednictvím emailové adresy sekretariat@baxa.tv. 

Bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele není možné převést, zastavit ani postoupit smlouvu ani jakékoliv z práv či povinností z ní vyplývajících.

Dodavatel je oprávněn bez dalšího jednostranně měnit tyto OP. Nové znění OP Dodavatel zveřejní na svých webových stránkách www.baxa.tv.

Tyto OP vstupují v platnost dne 1. 10. 2020